Sunday, July 12, 2009

Panalangin Kay Apostol San Pablo

Mahal na San Pablo, Guro ng mga Hentil, boung giliw mong patnubayan ang aming bayang Pilipinas at kaming mamamayang Pilipino

Pinagkalooban ka ng Diyos ng Malaking pusong sapat upang tanggapin at yakapin ang lahat ng mga lahi sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan.

Ngayon, mula sa langit, nawa'y himukin ka ng pagmamahal ni Kristo na tanglawan ang lahat ng tao ng liwanag ng Ebanghelyo at itatag ang kaharian ng pag=ibig.

Pukawin mo ang mga bokasyon dito sa aming bansa, patatagin mo kaming mga naglilingkod sa Ebanghelyo. Itulot mong maging masunusrin ang puso ng mamamayang Pilipino sa Banal na Guro.

Nawa'y laging matagpuan ng aming bansa kay Kristo ang daan, ang katotohanan, ang buhay.

Katulad mo, O san Pablo, mawa'y maging ilaw din sa boung mundo ang mahal naming bayan, at lagi niyang hanapin ang kaharian at katarungan ngf Diyos.

Banal na Apostol, tanglawan mo, aliwin at pagpalain laming lahat at ang aming bayan. AMEN!

Technorati icon

Technorati Cosmos: other blogs commenting on this post