Tuesday, October 27, 2015

Sumasampalataya ( Apostle's Creed)Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao Siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa karoroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto't maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,  Sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal; Sa kapatawaran ng mga kasalanan, Sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, At sa buhay na walang hanggan. Amen.