Friday, March 12, 2010

Panalangin sa Kabanal-banalang Puso ni Jesus


O Kabanal-banalang Puso ni Jesus, dahil sa aming sugatang bansa, nauudyok kaming O Kabanal-banalang Puso ni Jesus, dahil sa aming sugatang bansa, nauudyok kaming tumugon- sa mga nakapaghahandusay naming pangkasalukuyang pangangailangan at suliranin.

Basag ang aming loob, nagpipira-piraso ang aming puso at nawawalan na ang pag-asa. Kailangan namin ang Iyong Puso Panginoon, sa paghahanap namin na maging buo. Dahil sa aming labis na pananampalataya sa Iyo at pagmamahal sa aming bansa, hangad naming makisangkot sa Iyong mga gawaing pagpapanibago sa bawat isa, sa aming pamilya, sa mga samahan, at lipunan.

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Iyong pagmamahal, humahango kami ng lakas, ng matibay na inspirasyon, ng alab na makababago sa aming kalooban at anyo bilang indibidwal at bilang bansa.

(katahimikan para sa ating mga kahilingan)

Pag-ibig ng Puso ni Jesus, bigyan Mo kami ng katapangan at pusong matiisin.
Karunungan ng Puso ni Jesus, turuan mo kaming manalangin at kumilos nang may pag-asa at pagmamahal sa lahat ng oras. Amen.

Kabanal-banalang Puso ni Jesus, maawa ka sa amin
Sakdal linis na Puso ni Maria, ipanalangin mo kami

Damayan nawa tayo ni Jesus, ang pinagmumulan ng Dakilang Awa, kasama ang kaniyang Ina, Birheng Maria sa ating mga gawa na magtatag ng kapayapaan at ng lahi na may mabuting ugnayan at moral na pamumuhay.Technorati icon

Technorati Cosmos: other blogs commenting on this post