Tuesday, October 20, 2015

Ang Pasyon ng Ating Panginoong HesuKristo (SCRIBD)  Pasyon