Friday, October 30, 2015

Anghel ng Diyos

Anghel ng Diyos,
tagatanod kong mahal,
na sa pag-ibig niya ako sa iyo'y ipinaubaya.
Sa araw na ito, sa piling ko'y huwag lumisan.
Ako'y tanglawan, bantayan,
pamunuan, at gabayan. Amen.